ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဦးဆုံး အႀကီးစား ေရေပၚကစားကြင္းကို ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္(Hong He)ျပည္နယ္ခြဲ မည္လက္(Mi Le)ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္

ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္ Read more

ယူနန္စစ္ေဆာင္ပနား အပူပိုင္းဇုန္ရုကၡဥယ်ာဥ္သည္ ပထမအသုတ္ တရုတ္ျပည္ရွိသိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ခရီးသြားလာေရးစင္တာ အေကာင္းဆံုး ၁၀ ခု စာရင္ထဲသို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္

ယခုတေလာ တရုတ္ႏိုင္ငံ Read more